Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de site van HandshoeMouse.store.
Lees de volgende basisregels die van toepassing zijn op uw gebruik van de HandshoeMouse.store site.
Merk op dat uw gebruik van de HandshoeMouse.store site uw onvoorwaardelijke instemming vormt met het volgen en gebonden zijn door deze Algemene Voorwaarden. Hoewel u een bepaald gedeelte van deze Site kunt "bookmarken" en daarmee deze Overeenkomst omzeilt, bent u door uw gebruik van deze Site nog steeds gebonden aan deze Voorwaarden.

Updates mogelijk

Hippus NV, eigenaar van de HandshoeMouse.store site, behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te updaten of aan te passen zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Om deze reden raden wij u aan om deze Voorwaarden te lezen wanneer u deze Site gebruikt.

Persoonlijk gebruik

Alle materialen, waaronder afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, programma's, muziekclips of downloads, videoclips en geschreven en andere materialen die deel uitmaken van deze site (gezamenlijk de "Inhoud") zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
U mag de inhoud en andere downloadbare materialen die op de site worden weergegeven uitsluitend voor persoonlijk gebruik downloaden of kopiëren.
Geen enkel recht, titel of belang in gedownloade materialen of software wordt aan u overgedragen als gevolg van een dergelijk downloaden of kopiëren. U mag de inhoud, de site of verwante software op geen enkele manier, geheel of gedeeltelijk, reproduceren (behalve zoals hierboven vermeld), publiceren, doorsturen, verspreiden, weergeven, wijzigen, er afgeleide werken van maken, verkopen of deelnemen aan enige verkoop of op enigerlei wijze exploiteren.

Internationale auteursrechten

Alle software die op deze site wordt gebruikt is het eigendom van Hippus NV en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten en/of auteursrechtwetten van Nederland. De inhoud en software op deze site mag alleen worden gebruikt voor instructie en entertainment doeleinden. Elk ander gebruik, inclusief reproductie, wijziging, distributie, transmissie, herpublicatie, vertoning of uitvoering, van de inhoud van deze site is strikt verboden.

Beschermd handelsmerk

HandshoeMouse is een beschermd handelsmerk van Hippus NV.
Sitebeveiliging Gebruikers is het verboden om de beveiliging van de site te schenden of pogingen daartoe te doen, waaronder, zonder beperking: (a) het verkrijgen van toegang tot gegevens die niet voor de gebruiker bedoeld zijn of het inloggen op een server of account waartoe de gebruiker geen toegang heeft; (b) het proberen te peilen, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of het doorbreken van beveiligings- of authenticatiemaatregelen zonder de juiste autorisatie; (c) proberen de dienstverlening aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren, inclusief, zonder beperking, door middel van het verzenden van een virus naar de site, overbelasting, "flooding", "spamming", "mail bombing" of "crashing"; (d) het verzenden van ongevraagde e-mail, inclusief promoties en/of reclame voor producten of diensten; of (e) het vervalsen van een TCP/IP packet header of een deel van de header-informatie in een e-mail of nieuwsgroep posting.

Overtredingen van systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Hippus NV zal voorvallen onderzoeken die dergelijke schendingen kunnen inhouden en kan rechtshandhavingsinstanties betrekken bij, en samenwerken met, het vervolgen van gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke schendingen.

U stemt ermee in geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van deze site of enige activiteit die op deze site wordt uitgevoerd, te verstoren of trachten te verstoren. U stemt er verder mee in geen andere motor, software, tool, agent of ander apparaat of mechanisme (met inbegrip van maar niet beperkt tot browsers, spiders, robots, avatars of intelligente agenten) te gebruiken of te proberen te gebruiken om op deze site te navigeren of te zoeken dan de zoekmachine en zoekagenten die op deze site beschikbaar zijn en andere dan algemeen beschikbare webbrowsers van derden (bijv. Firefox, Microsoft Explorer, Safari, enz.).

Auteursrechten en handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, is alle inhoud auteursrechtelijk beschermd, handelsmerk, trade dress en/of ander intellectueel eigendom dat eigendom is van, gecontroleerd wordt door of in licentie is gegeven door Hippus NV. een van haar gelieerde ondernemingen of door derde partijen die hun materiaal in licentie hebben gegeven aan Hippus NV en beschermd worden door internationale auteursrechtwetten en/of auteursrechtwetten van Nederland.

Intellectuele eigendomsrechten

De compilatie (dat wil zeggen het verzamelen, rangschikken en samenvoegen) van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Hippus NV en wordt ook beschermd door internationale copyrightwetten en/of copyrightwetten van Nederland.

Hippus NV behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle teksten, programma's, producten, processen, technologie, content en andere materialen die op deze site verschijnen. Toegang tot deze site verleent geen licentie onder enige van de intellectuele eigendomsrechten van Hippus NV en zal niet worden beschouwd als het verlenen van een licentie aan wie dan ook. De HandshoeMouse naam en het logo en alle gerelateerde product- en dienstnamen, ontwerpmerken en slogans zijn de handelsmerken of dienstmerken van Hippus NV. Er wordt geen licentie voor handelsmerken of servicemerken verleend in verband met de materialen op deze Site. Toegang tot deze Site geeft niemand het recht om welke naam, logo of merk dan ook op welke manier dan ook te gebruiken.

Getuigenissen, feedback en inzendingen van gebruikers

Alle getuigenissen, feedback en andere inzendingen die openbaar worden gemaakt, ingediend of aangeboden aan Hippus NV op of door deze site of anderszins openbaar worden gemaakt, ingediend of aangeboden in verband met uw gebruik van deze site (gezamenlijk de "Opmerkingen") zijn en blijven eigendom van Hippus NV.
Dergelijke openbaarmaking, indiening of aanbieding van opmerkingen houdt een overdracht in aan Hippus NV van alle wereldwijde rechten, titels en belangen in alle copyrights en andere intellectuele eigendommen in de opmerkingen. Aldus zal Hippus NV exclusief eigenaar zijn van al deze rechten, titels en belangen en zal Hippus NV op geen enkele wijze beperkt worden in haar gebruik, commercieel of anderszins, van enige commentaren.

Gebruik van opmerkingen

Hippus NV heeft het recht om alle opmerkingen die u indient te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken, te wijzigen, aan te passen, er afgeleide werken van te maken, te publiceren, weer te geven en te distribueren voor welk doel dan ook, zonder beperking en zonder u op enigerlei wijze te vergoeden. Hippus NV is en zal niet verplicht zijn
(1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden;
(2) om de gebruiker een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of
(3) om te reageren op opmerkingen van gebruikers.

U stemt ermee in dat uw commentaar op de site geen inbreuk vormt op dit beleid of op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten, en geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit.
U stemt er verder mee in dat uw commentaar op de site geen lasterlijk of anderszins onwettig, bedreigend, beledigend of obsceen materiaal zal zijn of bevatten, of softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam" zal bevatten.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Hippus NV en haar gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief advocaatkosten, die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan uw gebruik van de site.

Disclaimer

DEZE SITE WORDT DOOR HIPPUS NV AANGEBODEN OP EEN "ALS IS" EN "ALS BESCHIKBAAR" BASIS. HIPPUS NV GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE SITE. U ERKENT, DOOR UW GEBRUIK VAN DE HANDSHOEMOUSE.STORE WEBSITE, DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE OP UW EIGEN RISICO IS. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN ONDER GEEN ENKELE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE, HETZIJ UIT ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZAL HIPPUS NV OF EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, WERKNEMERS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, AGENTEN, VERKOPERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE HIPPUS NV WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, WERKONDERBREKING, NAUWKEURIGHEID VAN RESULTATEN, OF COMPUTERSTORINGEN OF -STORINGEN, ZELFS INDIEN EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN HIPPUS NV OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF HIERVAN OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN. IN GEEN GEVAL IS HIPPUS NV AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE GEDURENDE DE PERIODE VAN ZES MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE CLAIM IS ONTSTAAN.

Algemeen

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten en verklaringen tussen hen. Koppen die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, dienen uitsluitend ter referentie en definiëren of beperken op geen enkele wijze de reikwijdte van de sectie. Als een bepaling van deze overeenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling alleen worden herzien voor zover dat nodig is om deze afdwingbaar te maken en zullen de overige voorwaarden van deze overeenkomst volledig van kracht blijven.
Het nalaten van Hippus NV om actie te ondernemen met betrekking tot een schending van deze overeenkomst door u of anderen vormt geen verklaring van afstand en zal de rechten van Hippus NV met betrekking tot een dergelijke schending of eventuele volgende schendingen niet beperken. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wet, zonder rekening te houden met conflicten van wettelijke bepalingen. Elke actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst of uw gebruik van deze site moet worden voorgelegd aan de rechtbanken van Nederland en u stemt in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken.
Alle rechten voorbehouden